هاست پربازدید و پرسرعت و حرفه ای آلمان NVMe | 1GB RAM | cPanel | Cloud Linux | Lite Speed | CPguard

  دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

HOST GPB B
20,000 تومان ماهانه
فضا 512 MB


▪ FTP اکانت 15

▪ اکانت ایمیل 15

▪ تعداد دیتابیس 8

▪ ادان دامین 8

▪ پارک دامین 8

HOST GPB C
35,000 تومان ماهانه
فضا 1GB


▪ FTP اکانت 30

▪ اکانت ایمیل 30

▪ تعداد دیتابیس 30

▪ ادان دامین 15

▪ پارک دامین 15

HOST GPB D
60,000 تومان ماهانه
فضا 2GB

▪ FTP اکانت نامحدود

▪ اکانت ایمیل نامحدود

▪ تعداد دیتابیس 60

▪ ادان دامین 30

▪ پارک دامین 30

HOST GPB E
105,000 تومان ماهانه
فضا 4GB

▪ FTP اکانت نامحدود

▪ اکانت ایمیل نامحدود

▪ تعداد دیتابیس نامحدود

▪ ادان دامین نامحدود

▪ پارک دامین نامحدود

HOST GPB F
120,000 تومان ماهانه
فضا 5GB

▪ FTP اکانت نامحدود

▪ اکانت ایمیل نامحدود

▪ تعداد دیتابیس نامحدود

▪ ادان دامین نامحدود

▪ پارک دامین نامحدود

HOST GPB G
200,000 تومان ماهانه
فضا 10GB

▪ FTP اکانت نامحدود

▪ اکانت ایمیل نامحدود

▪ تعداد دیتابیس نامحدود

▪ ادان دامین نامحدود

▪ پارک دامین نامحدود